Junta Directiva

JUNTA DIRECTIVA:

La Junta Directiva és l’òrgan de govern escollit per l’assemblea, que se celebra un cop l’any, dins del primer semestre, per l’aprovació dels comptes i activitats de l’any anterior i el pressupost i planificació de l’any en curs. Cada quatre anys també es renoven els membres de la mateixa. L’assemblea es convoca amb un marge d’un mes.

La Junta Directiva es reuneix normalment tres cops l’any, un cop per quadrimestre, i en tot cas almenys un cop, just abans de l’Assemblea General, per a la seva preparació. En les reunions de Junta es repassen temes econòmics, de recursos humans, d’evolució i previsió de nous projectes i de captació de socis, majoritàriament.

Les reunions es convoquen almenys amb 15 dies d’antelació. També es fa un cop l’any una trobada on es convida a socis, membres de Junta, voluntaris, professionals i col·laboradors de l’entitat, per a tractar d’una manera més informal alguns temes generals com la comunicació interna, el màrqueting i la captació de socis i voluntaris. Aquesta trobada es fa en un marc diferent al institucional, acompanyada d’un bon àpat i d’un ambient distès.

Acta de l’Assemblea General de socis del 11 d‘abril de 2015 on es va procedir a la renovació de diferents càrrecs de la Junta Directiva (1)

Acta de la reunió de Junta Directiva del 12 de febrer de 2015 on es va fer seguiment del pressupost i dels projectes en marxa (2)

Acta de la reunió de Junta Directiva del 11 d’abril de 2015 on es van preparar els diferents temes de l’Assemblea General (3)

Acta de la reunió de Junta Directiva del 25 de novembre on es van aprovar els comptes de 2014 per poder passar l’auditoria econòmica (4).

Els càrrecs de la Junta Directiva s’exerceixen de manera gratuïta, tal i com diuen els Estatuts. No obstant això hi ha quatre membres de la Junta que, a més a més, són personal contractat per l’entitat per exercir funcions concretes com a professionals.

Els seus sous estan subjectes al Conveni Col·lectiu d’Acció Social de Catalunya 2010-2012 per al personal de Barcelona (actualment prorrogat) i al Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social 2015-2017 per al personal d’Inca. Podeu consultar els seus grups professionals a l’apartat que parla de l’equip de l’entitat.

No hi ha d’altres òrgans o persones assessores de l’entitat fora d’aquesta Junta Directiva. Tampoc existeix cap directriu sobre paritat de gènere, grau de parentiu o altres retribucions, en relació amb aquest òrgan de govern.

La junta directiva aprovada en l’Assembla General de Socis celebrada el dia 11 d’abril de 2015, va quedar constituïda de la següent forma:

 

montse-ros-100

 

Montserrat Ros i Serra

Presidenta

montse@probens.org

La Presidenta de l’Associació assumeix la representació legal de la mateixa i executa els acords adoptats per la Junta Directiva (JD) i l’Assemblea General (AG), presidint les sessions celebrades per ambdós òrgans. A més també:

– Convoca i aixeca sessions que celebrin la JD i l’AG, dirigeix les deliberacions d’ambdues, decidint amb vot de qualitat en cas d’empat.

– Proposa el pla d’activitats de l’associació a la JD, impulsant i dirigint les seves tasques.

– Ordena els pagaments acordats vàlidament.

 

Probens logo

 

Josep Garcies Vendrell

Vicepresident

E-Mail: probens@probens.org

El Vicepresident té la funció de substituir a la Presidenta sempre que ella no pugui ser present y exercir les seves funcions.

 

Jordi Ferrer

 

Jordi Ferrer i Jaureguizar

Secretari

E-Mail: jordi@probens.org

El Secretari rep i tramita les sol·licituds d’ingrés, lleva el Fitxer i el Llibre de Registre de socis i té al seu càrrec la supervisió dels treballs administratius de l’entitat.

 

isabel-sobrevals-100

Isabel Sobrevals Pastor

Tresorera

E-Mail: isabel@probens.org

La Tresorera supervisa la comptabilitat de l’Associació, pren raó i porta el compte dels ingressos i despeses socials, supervisant totes les operacions d’ordre econòmic. Així mateix recapta i custodia els fons pertanyents a l’associació i dóna compliment de les ordres de pagament que expedeix la Presidenta.

 

Julia Corrales

Julia Corrales García Educadora Social

Tècnica de Formació al servei Socioeducatiu

Diplomada en Educació Social per la Universitat de les Illes Balears i Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa de l’Educador Social en els Centres Educatius per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears.

Inicia la seva experiència laboral el 2007 a Probens, ha desenvolupat la seva tasca professional a diversos projectes com el Socioeducatiu Alternatiu d’orientació laboral i formació de joves de 16 a 30 anys, el de Proinfància de reforç educatiu i activitats de lleure adreçat a menors en risc d’exclusió social de 8 a 13 anys, en projectes socioeducatius de formació en horticultura i habilitats socials per a joves de 16 a 25 amb dificultats de inserció laboral i altres problemàtiques, el Projecte d’escolarització combinada amb menors de 13 a 16 anys amb desfasament curricular significatiu i altres problemàtiques i Educadora de Medi Obert del Departament de Serveis Socials d’ Inca.

 

 

Enric Rius Sàez

Vocal 2

E-Mail: probens@probens.org

El vocal assessor en temes de comptabilitat ofereix el seu suport i experiència en temes econòmics, tant a la Tresorera como a l’equip professional d’administració.

 

 

Sol Calderón Candó

Vocal 3

E-Mail: probens@probens.org

La vocal assessora en temes de comunicació ofereix el seu suport i experiència en aquests temes al responsable de comunicació de l’entitat i a l’equip professional en general.