Dirigit a 

Les beneficiaris són tots els participants de les accions formatives, poden ser: tècnics, voluntaris, professionals d’altres entitats, institucions i / o administracions, i qualsevol altra persona interessada en les matèries desenvolupades.

Objectiu

L’objectiu és desenvolupar accions formatives dirigides a altres professionals, per adquirir competències en els àmbits específics on els tècnics de Probens són experts; així com en altres temes que puguin ser d’interès, en coherència amb els objectius de la nostra entitat.

Diferenciem dues línies d’actuació dins de la formació tècnica:

1- Catàleg de formacions. Oferir i realitzar accions formatives especialitzades dins de l’àmbit d’actuació de PROBENS, o uns altres que puguin ser d’interès i / o d’influència per a l’entitat i d’acord amb els nostres objectius, missió, visió i valors.

2- Formacions a mesura. Es desenvolupen accions formatives a mesura, responen a demandes concretes d’altres entitats i / o administracions, sempre que sigui dins de l’àmbit d’interès o influència de Probens, i d’acord amb els punts abans esmentats.

Els àmbits en els quals es desenvoluparan les accions formatives són:

– Formació Eines Social Mitjana 2.0 per a la Inserció i Orientació Laboral

La Web 2.0 i el nou concepte denominat Social Media han provocat canvis en les relacions personals i professionals. Aquest curs té com a objectiu que els professionals de l’Orientació Laboral puguin integrar les eines 2.0 en el seu treball diari, establir sinergies amb altres professionals i agents implicats al mercat laboral i posar els canals social mitjana a la disposició dels usuaris i usuàries dels serveis.

És un curs de 10 hores dirigit a tècnics, voluntaris, professionals vinculats a l’orientació laboral.

– La immigració, interculturalitat i mediació comunitària

Aquest curs vol ser una eina d’aprenentatge i acostament a les noves cultures que es van incorporant a la nostra societat, que ens aporti també mecanismes per millorar la nostra tasca d’atenció a usuaris/as d’origen estranger per facilitar i reforçar la convivència en el nostre entorn més immediat.

És un curs dirigit a tècnics, voluntaris, professionals de l’educació que treballen amb persones d’origen immigrant.

– L’orientació i la inserció laboral

Aquest curs proporciona eines per a l’orientació laboral, que poden complementar el treball de professionals de l’educació social, el treball social o aquells/as professionals que integren l’àmbit laboral dins del treball en altres àrees de les persones.

És un curs dirigit a tècnics, voluntaris, estudiants i professionals del tercer sector que volen conèixer el treball de l’orientador laboral sense ser aquesta la seva principal activitat.

– La llei d’estrangeria i els moviments migratoris

L’objectiu d’aquest curs és l’adquisició de coneixements bàsics en matèria de llei d’estrangeria, amb atenció específica als tràmits més comuns i a les últimes reformes legals més rellevants en aquest àmbit.

En el curs es realitza una aproximació al marc legal en matèria d’immigració, a les polítiques migratòries i a les últimes reformes que afecten a la població migrada i a la situació actual de la mateixa.

És un curs de 8 hores de durada dirigit a tècnics, voluntaris i professionals de l’acolliment a la població migrada.

– La Gestió de projectes de col·laboració entre entitats social de països de la Unió Europea o Tercers països en el si dels programes de la Comissió Europea

Probens té més de 20 anys d’experiència en planificació, desenvolupament i execució de projectes europeus d’acció social, els quals s’ha realitzat amb entitats socials de la Unió Europea i com a part de la Xarxa Europea REIN. Probens ofereix formació per al desenvolupament de projectes europeus.

– Uns altres que es puguin considerar d’interès segons els programes a desenvolupar, i segons les nostres línies estratègiques

Què fem

Ens encarreguem de planificar les accions formatives, dissenyar el contingut, elaborar la proposta formativa, pressupostos i material; i implementar, monitorear i avaluar les formacions realitzades.

Atenem les necessitats d’accions formatives segons demandes concretes i d’acord als programes que desenvolupem.