Missió

Som una entitat sense ànim de lucre del tercer sector i d’abast estatal, que treballa per a la inserció de persones amb dificultats socials, a partir dels nostres programes i serveis d’intervenció en els àmbits de formació, educació, ocupació, habitatge, assessorament jurídic, acollida i suport tècnic a altres organismes.

 

Visió

La nostra és una entitat d’àmbit estatal i d’acció social, que potencia el treball voluntari i que vol establir lligams de col·laboració en xarxa amb altres entitats i organismes del territori (a nivell local, estatal i internacional) per tal d’afavorir la integració dels més desfavorits i fer-se present com a entitat de referència en el camp social obtenint reconeixement per la seva qualitat, credibilitat i eficàcia.

Per això ens plantegem:

– Millorar el servei que oferim als nostres usuaris per assolir els objectius de servei i d’autonomia que ens havíem plantejat, optimitzant els recursos d’infraestructura, materials, econòmics i humans dels que disposem per tal de mantenir els nivells de qualitat i eficàcia necessàries.

– Conscienciar a les entitats públiques i administracions de diferents nivells de la seva necessària implicació en la transformació social i, per tant, en la conveniència de fer xarxa amb les entitats que treballem també per a la integració social dels col·lectius amb dificultats.

– Consolidar la presència de l’entitat en els territoris on actuem ja, tant a nivell d’infraestructures i com a referents vàlids en el treball de la integració social, així com la possibilitat d’iniciar projectes a territoris amb grups vulnerables, on ens consta que no s’està fent cap acció del mateix tipus.

– Millorar i cohesionar les relacions internes entre l’equip humà que conforma l’entitat, ja que estem creixent en nombre i cal vetllar perquè tothom entengui i comparteixi la filosofia, l’harmonia i el bon ambient en les nostres relacions quotidianes.

 

Valors

 • Il·lusió

  Força que ens mou a implicar-nos i fer la nostra feina amb entusiasme.

 • Comunicació

  És l’eina de relació personal que garanteix l’intercanvi d’informació i afavoreix el diàleg en un context on l’humor, l’empatia i la transparència siguin possibles .

 • Feina ben feta

  Treballant amb professionalitat, esdevenint eficaços, eficients i rigorosos, entenent que l’aprenentatge continu és el motor del nostre quefer diari.

 • Coherència

  Harmonia entre l’ideari de l’entitat i les accions que es desenvolupen.

 • Creativitat

  Capacitat de generar enfocaments innovadors davant situacions noves o conegudes, incorporant la gènesi d’idees i el seu desenvolupament.

 • Igualtat d’Oportunitats

  Contribuir mitjançant els nostres programes socials, a que les persones ateses a Probens tinguin les mateixes possibilitats d’accès als recursos.

 

Objetius Generals

– Facilitar la inserció social i laboral de persones desafavorides, amb una especial atenció a aquelles persones que no poden accedir en igualtat de condicions als recursos socials existents.

– Donar a aquestes persones respostes integrals i temporals a les seves necessitats, oferint-los els recursos suficients,  treballant i reforçant las competències i les habilitats que els hi permetin de fer front a la seva situació fins que esdevinguin autònoms,  cercant el compromís de la persona en el seu propi procés d’inserció.

– Assolir la implicació de les administracions i organismes amb competències en aquests temes com a resposta a les necessitats de la població de la qual en són responsables.

– Treballar en xarxa amb la resta d’entitats i agents socials tant locals, regionals, nacionals com europeus amb la finalitat de compartir aprenentatges, experiències i bones pràctiques connectant persones i idees per afrontar i buscar solucions a problemàtiques comunes.