Dirigit a 

Joves de diferents nacionalitats que han estat tutelats per la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència). Són joves que a l’acomplir la majoria d’edat poden accedir a aquest recurs per tal de ser acollits i acompanyats en el seu procés de desenvolupament autònom i preparar la seva emancipació amb majors garanties d’èxit.

 Objectius

Treballar el desenvolupament i reforçar l’autonomia dels joves extutelats, mitjançant accions d’acompanyament en els àmbits formatiu, laboral, jurídic i emocional per tal d’afavorir el seu procés d’integració en la nostra societat.

En què consisteix? 

Consisteix en la gestió de tres pisos, amb un total d’11 places, gestionats sota la fórmula de pis compartit amb suport educatiu. Probens gestiona dos pisos ubicats a la ciutat de Barcelona i un a L’Hospitalet de Llobregat. A  aquests pisos hi poden accedir joves entre 18 i 21 anys, derivats directament de l’ASJTET de la DGAIA.

L’estada dels joves en el pis pot durar fins a 3 anys, tot i que en determinats casos es pot allargar més temps en funció de diversos factors i canvis socials.

En aquests pisos la presència de l’educador/a no és de 24 h sinó que es realitza un seguiment pactat amb els joves que s’adapta als seus horaris i disponibilitat.

Probens considera necessari contemplar aquest projecte des d’una perspectiva integral, oferint eines i assessorament específic en els diferents àmbits d’intervenció (accés a un habitatge amb valor educatiu, assessorament jurídic, mitjans de vida, cerca de formació a mesura, accions d’orientació laboral i cerca d’ocupació). A més d’acompanyar-los i orientar-los en les necessitats pròpies del seu procés intern, com són l’adquisició de nous hàbits, l’autoconeixement, la gestió emocional i la canalització del seu temps lliure.

Durada 

Aquest programa té vigència des de l’any 2001 i cada any es prorroga.


Fondo Europeo para la integraciónDirección General de Migraciones

treball_h2