Aquest projecte s’inclou dins les accions d’acollida, i prové d’un projecte inicial d’habitatge, pel que posa més èmfasi en l’assessorament per a un habitatge digne.

El projecte posa més èmfasi en l’assessorament per a un habitatge digne, tot i que també es treballen altres aspectes importants per cobrir les necessitats bàsiques de les persones que fa poc que són al país o bé que no saben com aprofitar els recursos existents a la ciutat.

Es desenvolupa només a Barcelona, am aquest nom.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad