És un projecte finançat pel Fons d’Asil, Migracións i Integració FAMI, pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social i per la Direcció General d’Immigració. Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Es un projecte adreçat a persones immigrants extracomunitàries que tinguin una residència legal a l’estat espanyol.

En l’actualitat el projecte BITÀCORA es desenvolupa a Catalunya (acollint bàsicament a persones de Barcelona ciutat i Àrea Metropolitana) i a Balears, concretament a la illa de Mallorca (acollint a persones del municipi d’Inca i els municipis que formen la Mancomunitat d’Es Raiguer).

A Barcelona, aquest projecte és desenvolupa amb continuïtat des de l’any 2012 i el mateix ha tingut continuïtat fins aquest any 2018. El nostre objectiu es atendre un total de 150 persones dins d’aquest projecte.

A Mallorca, el projecte es va iniciar al 2013 i ha tingut continuïtat fins l’any 2018. La previsió és atendre a un total de 100 persones en el projecte.

L’objectiu del projecte es crear un espai d’acollida per a les persones nouvingudes que han viscut un procés migratori i han arribat al nostre país per tal de treballar i millorar les seves condicions de vida i les de les seves famílies.

Actuacións realitzades en el projecte bitàcora

 • -Orientació vers l’accés a recursos de diferent tipus presents en el territori:
  • -Recursos educatius de tipus reglat
  • -Recursos formatius de caràcter bàsic i laboral
  • -Recursos sanitaris: targeta sanitària, centres d’assistència primària, centre especialitzats i d’urgències…
  • -Recursos formatius de caràcter bàsic (cursos de català, cursos de castellà, alfabetització digital, etc.)
 • -Mediació i acompanyament d’usuaris per tal d’accedir a recursos de l’àmbit social (serveis socials del barri, serveis socials d’urgència, centres d’acollida)
 • -Accions d’assessorament jurídic i gestió i tramitació d’expedients lligats a permisos de residencia i procediments de reagrupament familiar dels usuari/es del projecte.
 • -Acompanyament i mediació en la realització de tràmits administratius i tràmits on line davant l’administració
 • -Accions formatives d’alfabetització digital per a la realització de gestions i tràmits on line

Dirección General de Migraciones  logoFAMI