Dades econòmiques de Probens:

Execució del Pressupost Probens 2013 (pdf)

Altres informacions econòmiques d’interès:

La nostra entitat compleix amb totes les obligacions amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social, així com amb les diferents administracions públiques que ens financen.

Estem donats d’alta de diferents IAE corresponents a les nostres delegacions i activitats més representatives, i tenim l’exempció d’IVA. Veure el certificat actualitzat.